POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(For English version, please contact me)

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind protecția datelor” sau „RGPD”), a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General al Uniunii Europene, Iulia Dranca – cabinet de avocat, cu sediul în București, Strada Drumul Pădurea Pustnicu nr. 141A, bl. RU36B, sector 1, ( „Cabinetul”, respectiv „Operatorul”), prelucrează datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat, în condiții de siguranță, cu bună – credință și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate în prezenta notă de informare.
OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL Iulia Dranca – cabinet de avocat cu datele de identificare de mai sus, care, în calitatea sa de Operator, prelucrează cu bună-credință datele cu caracter personal ale clienților săi persoane fizice, ale reprezentanților legali sau convenționali ai clienților săi persoane juridice şi/sau persoanelor de contact desemnate de clienţi, în conformitate cu reglementările aplicabile, respectând pe deplin principiile prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri legitime, conform art. 5 din RGPD, precum și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării RGPD.

CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE ŞI DATELE CU CARACTER PERSONAL

Categoriile de persoane vizate sunt:

 • clienți persoane fizice;
 • reprezentanţii legali sau convenționali ai clienților persoane juridice;
 • persoanele de contact desemnate de clienţi.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt următoarele:

 • numele şi prenumele;
 • numărul de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • seria şi numărul actului de identitate (pentru persoanele fizice);
 • adresa de contact (adresa de domiciliu/reşedință);
 • orice alte date cu caracter personal relevante prestării serviciilor Cabinetului.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:
(i) încheierii și executării contractelor (inclusiv în scopurile facturării);
(ii) solicitării de feedback cu privire la experiența clientului sau pentru a evalua eficiența comunicării cu Cabinetul;
(iii) respectării oricărei cerințe legale de raportare sau comunicare a datelor personale impuse prin legislația aplicabilă;
(iv) derulării corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații ale clienţilor;
(v) îndeplinirii obligațiilor contractuale pe care Cabinetul le are față de furnizorii cu care colaborează, în vederea onorării solicitărilor clienților.

CABINETUL POATE DEZVĂLUI DATE CU CARACTER PERSONAL UNOR TERȚE PĂRȚI

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării sus-citate, comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii Operatorului, cum ar fi:

 • furnizorii de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți;
 • parteneri/colaboratori ai Cabinetului, atunci când un astfel de parteneriat vizează relația
  contractuală cu dumneavoastră;
 • furnizori terți utilizați în prestarea serviciilor;
 • consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați terți;
 • autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru
  conformitate cu reglementările aplicabile, în caz de nevoie.

Pe website-ul Cabinetului, clienţii au posibilitatea să acceseze/să fie transferat pe pagini ale unor rețele de socializare (Facebook, Instagram, Linkedin etc.). În cazul în care clienţii accesează aceste pagini, își dau acordul ca datele lor să fie prelucrate de către acești operatori, în baza politicilor de confidențialitate proprii ale acestora (disponibile pe website-ul acestora).
Dacă Cabinetul va transfera date cu caracter personal în afara Spaţiului Economic European, acest lucru se va realiza doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate şi notificându-vă atunci când este cazul.

CABINETUL GARANTEAZĂ DREPTURILE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER
PERSONAL

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, Cabinetul garantează respectarea drepturilor dumneavoastră:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Operatorului că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, respectiv dreptul de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii)
  Operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în
  mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise în atenția Cabinetului la adresa de e-mail: contact.protectia.datelor@gmail.com.

CABINETUL PĂSTREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL PE O PERIOADĂ LIMITATĂ
DE TIMP

Cabinetul va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară (i) conformării cu obligațiile legale specifice domeniului său de activitate / conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil), respectiv (ii) în interesul legitim al
Cabinetului, pentru acele situaţii care exced încheierii şi executării contractului de servicii juridice (e.g. corespondenţa), date care sunt stocate pentru o perioadă de 2 ani.

CABINETUL IMPLEMENTEAZĂ MĂSURI REZONABILE DE ASIGURARE A SECURITĂŢII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cabinetul va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul său prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.
În cazul în care veți adresa o solicitare în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor, Operatorul va răspunde acesteia în termen de 30 de zile în condițiile prevăzute de RGPD.
Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând, totodată, măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor.

Data de la care se va aplica prezenta politică: 1 ianuarie 2023.